Zľava!
 

Benzín do zapaľovača Zippo 125 ml

Original price was: 3.95€.Current price is: 3.50€. s DPH

Značkový benzín Zippo s obsahom 125 ml.

Na sklade

Katalógové číslo: E9F9A99D2A1F Kategórie: ,
 

Popis

Popis produktu

Popis:

  • do zapaľovačov a ohrievačov rúk ZIPPO odporúčame používať len originálny a vysoko kvalitný benzín ZIPPO,
  • náhradný benzín pre zapaľovače, ohrievače,- syntetický – bez rakovinotvorného benzénu,- nezápacha, šetrný k pokožke,- praktické balenie v plechovej nádobke s uzáverom,Použitie:- náplň pre zapaľovače, ohrievače…
  • objem 125ml

 

Upozornenie:

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. LIQ. 2 H225 – vysoko horľavá kvapalina a pary.Asp. Tox. 1 H304 – po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.Skin Irrit. 2 H315 – dráždi kožu.STOT SE 3 H336 – môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Aquatic Chronic 2 H411 – toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ďalšie informácie

Výrobca

ZIPPO